Začína vykurovacia sezóna, dobré rady od predsedu DHZ Korňa

Začína vykurovacia sezóna, dobré rady od predsedu DHZ Korňa

OHEŇ je dobrý sluha, no zlý pán. Oheň v akejkoľvek forme má v existencii ľudstva a naplňovaní jeho potrieb skutočne nezastupiteľné využitie a to dovtedy, kým ho človek svojim správaním ovláda.

Hasiči Vám predkladajú niekoľko dobre mienených rád:

 • Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru.
 • Nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny - najmä benzín či rôzne riedidlá.
 • Inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom.
 • Popol z vykurovania vysypávajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, v ktorých ho necháte vychladnúť – najlepšie do druhého dňa, a až potom ho vychladnutý vysypete do popolnice.
 • Venujte náležitú pozornosť dreveným udiarňam, ktoré majte pod stálym dozorom.
 • Adventný veniec, vianočný stromček a sviečky patria k zimnému obdobiu. Avšak častokrát sú práve oni dôvodom vzniku požiaru. Nenechávajte preto zapálené sviečky na adventnom veci či stromčeku bez dozoru.
 • Dbajte, aby neboli ponechané bez dozoru spotrebiče bez automatickej regulácie, napr. elektrické ohrievače, variče, varné kanvice.
 • Dodržiavajte predpismi stanovené zásady skladovania horľavých kvapalín, tlakových nádob propán – bután a iné.

Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiaru vo Vašich domácnostiach.

Kontrola a čistenie komínov

 

Ešte pred začatím hlavnej vykurovacej sezóny treba venovať dostatočnú pozornosť kontrole a čisteniu komínov a dymovodov:

 1. Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie.
 2. Komín treba kontrolovať a čistiť v určených lehotách podľa výkonu palivových spotrebičov.

Jedná sa o spotrebiče s výkonom do 50 KW a lehoty sú nasledovné:

 • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá.
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ide o komín bez vložky.
 • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ide o komín s vložkou.
 1. Kominár (revízny technik) Vám vystaví revíziu o vyčistení komína, ktorý je dôležitý pre poisťovňu v prípade, ak dôjde k požiaru. Revízia musí byť vykonaná pred pripojením spotrebiča na komín.
 2. Komín v rodinnom dome si môžete vyčistiť aj sami, ale musíte si urobiť záznam, mať potrebné náradie a odborné predpoklady.

Na záver ešte jedno dôležité upozornenie. V prípade hroziaceho nebezpečenstva požiaru treba konať kľudne a s rozvahou. Najprv chráňte život a zdravie a až potom majetok.

Požiar hláste čo najskôr na linke 150 Hasičský záchranný zbor a potom na tel. č. 0905 691 967 Dobrovoľný hasičský zbor Korňa.

Vážení spoluobčania, veríme, že dobre mienené rady padnú na úrodnú pôdu. Len ich dôsledným dodržiavaním predídete vzniku požiaru vo Vašom dome. Veríme, že prežijeme vykurovacie obdobie bez požiarov.

Vám všetkým želám spokojné prežitie zimného vykurovacie obdobia v teple Vášho domova.

Miroslav Smažák, predseda DHZ Korňa