História

Image50 rokov od vzniku DHZ Korňa


50 rokov v histórii národa nie je dlhá doba, ale v živote našej organizácie je to obodbie počas ktorého prešla celým radom spoločenských, politických a hospodárskych premien, až dospela do stavu , kedy môže prostredníctvom svojich členov vyvíjať činnosť aj v dnešnej modernej spoločnosti.

Spomienka na vznik nášho Dobrovoľného hasičského zboru Korňa v roku 1954 pramení z lásky k našej obci a úcty k našim predchodcom, ktorí pred 50 rokmi, za veľmi ťažkých podmienok zakladali túto dobrovoľnú organizáciu na zásadách lásky a úcty človeka k človeku, k jeho práci, životu, zdraviu, a majetku. Počas týchto rokov boli vždy ochotní zanechať svoju často krát dôležitú prácu, prerušiť odpočinok a ísť na pomoc tým ktorých ohrozoval požiar, alebo iná živelná pohroma. Túto prácu vždy robili bez nároku na odmenu. Statočne bojovali proti ničivej sile ohňa, aby ochránili skromný a poctivou prácou nadobudnutý majetok nášho Hornokysuckého ľudu.

O prvých začiatkoch Dobrovoľného hasičského zboru vieme veľmi málo, lebo sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Korňa vznikla ako samostatná obec v roku 1954 spojením turzovských osád Nižná a Vyšná Korňa a v tomto roku došlo aj k založeniu DHZ. Jeho zakladateľmi a prvými členmi boli Ivan Pečner – predseda, Jozef Jaroš – veliteľ, Ján Jendrisek –tajomník, Jozef Gajdoš – hospodár, Škára Michal – pokladník. Ďalší členovia a zakladatelia : Štefan Jendrisek, Pavol Sabela, Jozef Zábavík, Pavol Dubač, Pavol Stuchlík.

V roku 1955 sa na Miestnom národnom výbore rozhodlo o výstavbe požiarnej zbrojnice a bol vykúpený pozemok od Pavla Tkáčika.

V roku 1956 sa začalo s výstavbou viacúčelovej budovy. Veliteľom požiarnej jednotky bol Michal Škára. Tajomník bol Pavol Stuchlík (učiteľ).

V roku 1957 došlo k veľkému požiaru. Podľa Kroniky obce 28. decembra 1957 v pozdných večerných hodinách ľahla popolom hospodárska usadlosť Sobčáka – Palušáka Jozefa. Požiar úplne zničil obytný dom s príslušenstvom a časť poľnohospodárskych stavieb s časťou poľnohospodárskych strojov a nástrojov. Maštale s dobytkom za pomoci občianstva boli uchránené.

V tomto roku pravdepodobne zbor nadobudol prvú striekačku DS – 16, ktorá bola garážovaná u Jozefa Gajdoša, odkiaľ ju ručne vozili na cvičenia.

Až v roku 1958 nastal vo fungovaní zboru zlom, keď 18.1.1958 bola dokončená požiarna zbrojnica v rámci výstavby tzv. viacúčelového domu MNV – spoločenská sála s kinom, knižnica, poštový úrad, mäsiarstvo a nocľaháreň. Došlo k založeniu veliteľského zboru ČSPO

Veliteľ : Rudolf Ježík – zamestnanec poštového úradu
Predseda : Pavol Vyrobík – stolár
Tajomník : Štefan Sobčák – vedúci poštového úradu
Pokladník : Ondrej Smažák – majster Drevoimpregny
Hospodár : Jozef Gajdoš – robotník Drevoimpregny
Preventivár : Pavol Tkáčik – robotník Drevoimpregny

Ďalší členovia výboru : Pavol Jakubík, František Jendrisek, Michal Škára, Jozef Jaroš, Ondrej Duča.

Počas roka uskutočnili 14 členských schôdzí za prítomnosti 218 členov.

 Rok 1959 – citát z Kroniky obce : Ten kto chránil majetok občanov a štátu, kto bdel za tmavých nocí nad úrodou našich polí, v lete proti škodcom, to bol náš požiarnik (hasič) pri plnení svojich každodenných úloh pri tejto dobrovoľnej službe.

V tomto roku v okresnej súťaži požiarnych družstiev skončili na druhom mieste, pri nácvikoch im pomáhali členovia DHZ z Turzovky Šteiniger Pavol a Mikovčák.

Rok 1960 – obec získala z Čadca prvé auto – bol to Ford, ktorý sa používal v obci aj na iné účely. Ale podľa kroniky bol pre „ Opravky nepojazdný „.

V tomto roku sa DHZ zúčastnilo súťaže v Turzovke, kde skončili na 1. mieste.

Na Výročnej členskej schôdzi došlo k zmenám vo výbore –

Veliteľ : Rudolf Ježík, predseda : Pavol Vyrobík, tajomník : Štefan Sobčák,  strojníkom sa stal Jozef  Fatura, kultúrnym referentom Pavol Súčik, ďalší členovia výboru boli Gregor Jaroš, Ondrej Smažák, Pavol Jakubík, J. Korduliak, Jozef Boháč, J. Roman,.  Činnosť zboru bola zameraná hlavne na prevenciu, veď domy boli z veľkej časti drevené a na nedostupných miestach. Postupne sa zdokonaľovala výzbroj a výstroj. Poriadali sa rôzne brigády, začali sa budovať cesty do osád, mosty.

 V roku 1963 bol zboru pridelený automobil ZIL, ktorý zboru slúžil do roku 1967, kedy bol nahradený Tatrou 805.

 Rok 1967 bol predsedom DHZ Pavol Sučik, tajomník bol Gregor Jaroš.

V tomto roku došlo k ďalšiemu doplneniu výstroja a výzbroje zboru.

 Roku 1968 nastala podstatná zmene, jednotka získala prenosný stroj PS – 8, s ktorým sa mohli robiť zásahy aj na zle dostupnom mieste, dobre slúžil pri súťažiach a musím podotknúť, že slúži nášmu zboru do dnešného dňa.

V nasledujúcich rokoch došlo k veľkému rozvoju zboru, či už výzbroje a výstroja, ale aj v kultúrnej oblasti. Poriadali sa rôzne kultúrne akcie, maškarné plesy, brigády na rozvoj obce.

Z výťažkov z týchto akcií sa financovali veci potrebné pre činnosť zboru.

 V roku 1974 došlo k veľkej udalosti, keď vďaka pánovi Petrovi Sobčákovi, podarilo získať z vojenského útvaru v Nitre ďalšie dva automobily T 805, ktoré nahradili už dosluhujúcu Tatru. Jedno z týchto vozidiel slúžilo až do roku 2002. Týmto sa zvýšila mobilita zboru, činnosť zboru sa ešte viac rozvíjala. Ďalším prírastkom v technickom vybavení zboru bola prenosná striekačka PS 12, s ktorou sa začali zúčastňovať požiarnych súťaží.

Tu treba spomenúť tých, ktorí sa v tomto období najviac pričinili o dobré meno zboru ako Pavol Sučík, Ondrej Smažák, Pavol Jakubík, Jozef Učník, Štefan Smažák, Jozef Korduliak, Jozef Boháč.

 V roku 1982 bola z Okresného inšpektorátu požiarnej ochrany v Čadci, na základe dlhého vybavovania, pridelená Avia 30, ktorá slúžila do roku 1990, kedy Obecný úrad Korňa odkúpil od Štátneho majetku Kysucký Lieskovec DA 12 Avia 31.

 V roku 1990 bol zvolený nový výbor v zložení

Predseda : Miroslav Smažák
Veliteľ : Jozef Súčik
Tajomník : Pavol Súčik ml.
Preventivár : Jozef Boháč
Ref. mládeže : Pavol Súčik st.
Hospodár : Ladislav Fatura
Pokladník : Ján Mišolaj

V roku 1998 obec zakúpila od firmy ESEA Banská Bystrica cisternovú striekačku Tatra 148. Hlavnú zásluhu na získaní tejto techniky pre DHZ mali Ladislav Fatura, Miroslav Smažák a vtedajší starosta obce Ján Tomašik. Vozidlo prešlo generálnou opravou, ktorú vykonali členovia zboru svojpomocne.

Rok 2002 – DHZ získal automobil ARO M 461 výmenou  za T 805.